Длъжност: Библиотекар

Изисквания:

• Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;

• Компютърни умения;

• Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;

• Комуникативни умения и умения за работа в екип;

• За предимство ще се смята опит в библиотека.

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

Срок на обявата: до 30 януари 2023 г.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

За информация: тел. 02 8015 960; 987 21 69 

Столична библиотека търси да назначи системен администратор

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Подпомага ръководството и планира мероприятия за развитие на информационната среда и информационните системи в Столична библиотека;

• Води отчет на наличието и състоянието на ПК, периферни устройства, устройства за комуникации и др.;

• Отговаря за програмното и технологично осигуряване на компютърната и друга офис техника;

• Извършва инсталиране, актуализиране и конфигуриране на операционни системи, антивирусен софтуер, стандартни и специализирани приложни програмни продукти;

• Администрира компютърната мрежа, рутери, суичове, интернет достъпа и други мрежови услуги;

• Администрира потребителски акаунти – локални и в Active Directory, като определя и задава права на потребителите, създава пътища до програмните продукти за споделяне на ресурси;

• Осигурява защита на информацията в електронен вид, разположена на сървъри и персонални компютри, като периодично я архивира на външен електронен носител;

• Предлага и внедрява нови електронни услуги, подпомагащи дейността на библиотеката;

• Отговаря за закупуването на нова техника, резервни части и консумативи, необходими за работата, ремонта и поддръжката на компютърната техника;

• Планира закупуването и подновяването на лицензи и абонаменти за базов софтуер, антивирусна защита, защитни стени, интернет и др.;

• Извършва диагностика, профилактика и ремонт на хардуера;

• Осъществява ежедневен контрол по работата със сайта на Столична библиотека;

• Подпомага техническо осигуряване на мероприятията на Столична библиотека.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Образование – Висше техническо магистър или бакалавър;

• Специалност – Компютърни технологии и системи; Информатика и компютърни науки; Информационни технологии; Комуникационна и компютърна техника; Изчислителна техника; Информационна сигурност; Управление на информационни системи;

• Компютърна грамотност – администриране на Windows и Linux операционни системи, администриране на компютърни мрежи, познания по компютърни архитектури;

• Владеене на чужд език – английски език (минимум от ниво B1);

• Професионален опит – не по-малко от 2 години по специалността.

ПРЕДИМСТВО СА:

• Задълбочени хардуерни и софтуерни познания;

• Задълбочени познания в областта на компютърните мрежи;

• Използването на Microsoft приложения;

• Познаване на съвременните информационни услуги, продукти и технологии;

• Познания и администриране на сървъри (в т.ч. virtual servers, backup server) и DNS, DHCP, RDP, ACTIVE DIRECTORY, VMWARE, STORAGE, BACKUP;

• Познания за администриране и работа с електронни пощенски системи.

Вариант 2

Столична библиотека търси да назначи системен администратор


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Извършва инсталиране, актуализиране и конфигуриране на операционни системи, антивирусен софтуер, стандартни и специализирани приложни програмни продукти;

• Администрира компютърната мрежа, рутери, суичове, интернет достъпа и други мрежови услуги;

• Администрира потребителски акаунти – локални и в Active Directory, като определя и задава права на потребителите, създава пътища до програмните продукти за споделяне на ресурси;

• Осигурява защита на информацията в електронен вид, разположена на сървъри и персонални компютри, като периодично я архивира на външен електронен носител;

• Отговаря за закупуването на нова техника, резервни части и консумативи, необходими за работата, ремонта и поддръжката на компютърната техника;

• Извършва диагностика, профилактика и ремонт на хардуера;

• Осъществява ежедневен контрол по работата със сайта на Столична библиотека;

• Подпомага техническо осигуряване на мероприятията на Столична библиотека.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Образование – Висше техническо магистър или бакалавър;

• Специалност – Компютърни технологии и системи; Информатика и компютърни науки; Информационни технологии; Комуникационна и компютърна техника; Изчислителна техника; Информационна сигурност; Управление на информационни системи и др.;

• Компютърна грамотност – администриране на Windows и Linux операционни системи, администриране на компютърни мрежи, познания по компютърни архитектури;

• Владеене на чужд език – английски език (работно ниво);

• Професионален опит – не по-малко от 2 години по специалността.

ПРЕДИМСТВО СА:

• Задълбочени хардуерни и базови софтуерни познания;

• Задълбочени познания и управление на компютърни мрежи;

• Използването на Microsoft приложения;

• Познаване на съвременните информационни услуги, продукти и технологии;

• Познания и администриране на сървъри (в т.ч. virtual servers, backup server) и DNS, DHCP, RDP, ACTIVE DIRECTORY,VMWARE,STORAGE,BACKUP;

• Познания за администриране и работа с електронни пощенски системи.

 

 

Image Description

Американски център

Read More