Библиотекар в „Детски център“, пл. Славейков 4

Изисквания:
• Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и
информационни науки“;
• Умения за работа в екип;
• Диалогичност и комуникативност при работа с възрастовите категории
потребители – деца и ученици;
• За предимство ще се смята стаж в библиотека и/или допълнителна квалификация в
областта на педагогическите науки.
Необходими документи:
Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg
или на адреса на Столична библиотека,пл. „Славейков“4.
Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.
За информация: тел. 02 8015 960

Библиотекар в направление „Обслужване“ за Централната сграда на пл. Славейков 4

Изисквания:
• Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и
информационни науки“;
• Компютърни умения
• Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
• Комуникационни умения за работа в екип;
• За предимство ще се смята опит в библиотека

Необходими документи:
Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg
или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.
Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.
За информация: тел. 02 8015 960

Image Description

Американски център

Read More