Проекти

Спасяване и съхраняване на непознато културно наследство

22.06.2015

Институтът за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека стартира през м. май 2015 г. проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“, финансиран с конкурс по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Проектът е на стойност 192 272 евро и с продължителност 12 месеца.

Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова, директор на ИЛ – БАН. Координатор на проекта от Столична библиотека е Юлия Цинзова, директор на библиотеката и от Националния литературен музей - Катя Зографова, директор на музея.

Основната цел на проекта е да се реконструира, систематизира и съхрани чрез дигитализация непознато и уникално културно наследство, което е от значение за националната и европейската хуманитарна култура и е застрашено от физически разпад: архиви, ръкописи, предметни артефакти, фотодокументи от персоналните архиви на българските литературни класици. Така това културно наследство ще бъде съхранено за поколенията по иновативен начин, който ще осигури по-лесна достъпност до културното наследство и ще се превърне в база за по-нататъшни културно-образователни продукти.

Ще бъдат обхванати архивните фондове на 13 български класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, които са притежание на Националния литературен музей и Института за литература. Към тях ще бъдат добавени и публикации на тези автори в детския периодичния печат, които се съхраняват във фонда на Столична библиотека.

Ще бъде създадено уеб базирано дигитално хранилище със свободен и лесен достъп до него от различни устройства и от различни места на света, отворен за български и чужди културни публики.

За целта ще бъдат изградени три модерни дигитални центъра за културно наследство – във всяка от трите партниращи си институции.

В специален раздел на хранилището ще се обособи богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век и ще бъде оборудван четвърти (мобилен) дигитален център за документиране и съхранение на ромско културно наследство.

Всички архивни единици в уеб базираното хранилище ще надхвърлят 200 000 броя.

«
Всички