Съобщения

Конкурс за длъжността началник сектор „Изкуство“

27.08.2019

Задължения:

 • Осъществява общото управление, координация и контрол на дейността.
 • Участва в разработването на стратегии и прилага конкретни действия по управление на пряко подчинените си сътрудници.
 • Създава условия и гарантира за изпълнението на длъжностните изисквания на подчинените си сътрудници и прави предложения за промени в параметрите им, както и участва в процедурите за атестирането им. Използва по своя преценка различни форми на стимулиране, организира продължаващото обучение и квалификация на специалистите в сектора.
 • Участва в съвети, комисии и работни групи, свързани с основните функции на звеното в библиотеката.
 • Изготвя годишни планове и отчети за дейността на сектор „Изкуство“. Изработва технологична документация за сектора.
 • Популяризира дейността на сектора, организира събития съвместно с външни институции, съгласувайки ги с цялостната културна програма на библиотеката.
 • Координира работа на сектора с другите отдели при изпълнението на съвместни проекти.
 • Информира служителите за решенията на ръководството, приема техните предложения за работа и ги предава на съответните отдели или съвети.
 • Организира обслужването на читателите в съответствие с Правилника за обслужване на читателите в Столична библиотека.
 • Организира електронното регистриране на заети библиотечни документи.
 • Организира подреждането и съхранението на библиотечния фонд в сектор „Изкуство“.
 • Участва във вторичния подбор на библиотечни документи;
 • Отговаря за състоянието на всички каталози и картотеки в сектора, обработката и каталогизацията на нотните издания и звукозаписи.
 • Организира и контролира технологичните процеси и операции, свързани с изграждането на автоматизирани информационни бази данни със справочно-библиографската и информационна дейност на сектора. Отговаря за архива на писмените библиографски справки на сектора.
 • Извършва устни справки, използвайки справочния апарат на библиотеката.
 • При необходимост дава на читателите основни библиотечни познания.
 • Контролира пресигнирането, баркодирането и ретроконверсирането на библиотечни документи съгласно с „Инструкция за ретроконверсиране на издадените в България книги“.
 • Обобщава информацията за читателските интереси и я предоставя на направление „Библиотечни колекции“.
 • Приема ново получената литература от направление „Библиотечни колекции“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образователно ниво – висше;
 • Минимална образователна степен – бакалавър;

Професионален опит – 2 години;

 • опит на сходна позиция е предимство;
 • Добра компютърна грамотност – MC Office, Интернет;

Вид правоотношение и срок на договора:

 • трудов договор със срок на изпитване.

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж;
 • препоръка от предишен работодател – желателно.

 

Срок на обявата: до 30.09.2019г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: Човешки ресурси – тел.: 8015 960

hr_sb@abv.bg

 

«
Всички