Проекти

Фондовете на Столична библиотека, Музея за история на София и Софийска градска художествена галерия ще са достъпни за интернет потребителите в света

09.12.2015

Проектът „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ на Столична община се реализира по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014. Настоящото проектно предложение е насочено към създаване на четири дигитализационни центъра, в които ще бъде документирана културната история на България, като по този начин ще се постигне по-голямо институционално и публично участие на българското културно наследство в общоевропейския културен обмен, а също така ще допринесе за защита и съхранението на културното наследство на България за бъдещите поколения.Културните институти, попадащи в обхвата на проекта са Столична библиотека, Музей за история на София, Софийска градска художествена галерия и ОКИ Музей за история на София.

Проектът е на стойност €720 833, с продължителност - 12 месеца. Партньор по проекта е Норвежкият институт за изследване на културното наследство –Осло.

Целта на проекта е запазването на фонда в културните институти по начин, който ще позволи по-лесна достъпност до уникалното културно наследство , ще осигури равен и свободен достъп на гражданите и гости-те на столицата до качествен пакет културни услуги и до богатите уеб-колекции на новите дигитализационни центрове.

Интерактивната експозиция ще осигури съхранението на оригиналните архиви и артефакти на Столична библиотека, Софийска градска художествена галерия и Музея за история на София в един иновативен технологичен формат, позволяващ лесен достъп до него от различни устройства и от различни географски места. Така ще се компенсира невъзможността фондът да бъде изложен в постоянни експозиции,а потребите-лите ще имат възможност да се възползват от всички дигитализи-рани обекти на тези културни институти. Посредством специално разработения софтуер на проекта всички дигитализирани единици ще бъдат приведени във формат, подходящ за публику-ване в европейската мрежа за информация и обмен в областта на културното наследство – Европеана , чрез която ще се осигури достъп на академичните общности в Европа до дигитализира-ното съдържание на фонда .

Уникалният дигитализационен център в Столична библиотека с най-модерно оборудване и мощен софтуер ще включва сървърен комплекс, специализиран скенер за редки и ценни издания и специализиран скенер за 3D издания.

Представител на Столична библиотека в екипа на проекта е г-жа Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека.

«
Всички