Направление "Обслужване"
Ръководител на направление: Светослава Тончева
Тел. 02 / 8015 925
e-mail: sb_obs@abv.bg


Направление „Обслужване“ е основното звено, което осъществява библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на различни категории читателски публики. Извършва автоматизирана единна регистрация на читателите на Столична библиотека. Предоставя за заемане за дома или за ползване в читалня художествена литература, библиотечни документи от всички отрасли на знанието на български и чужди езици. Предлага онлайн услуги – презаписване на заети документи и обработване на заявки за запазване на книги. Осигурява Wi-Fi в читателските зони.