Сектор "Обществени, естествени и точни науки. Книгохранение"

III етаж – Обществени, естествени и точни науки

Осъществява библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на читателски публики над 14 години.

Основни дейности: Библиотечно обслужване:

  • Обслужва с единен електронен читателски картон;
  • Предоставя за заемане за дома или ползване в читалня библиотечни документи от областите на обществените, естествените и точните науки на български и чужди езици;
  • Максимално разкрива, онагледява и попълва фонда с нова литература, с което предоставя възможност за самостоятелен избор на литература;
  • Предлага онлайн услуги – презаписване на заети документи и обработване на заявки за запазване на книги;
  • Осигурява Wi-Fi в читателските зони.

Справочно-информационна дейност:

  • Осигурява качествено и бързо удовлетворяване на читателските търсения;
  • Осъществява справочно-информационна работа чрез традиционния справочен апарат и автоматизираните каталози на Столична библиотека, автоматизирани сводни каталози, електронни каталози на други библиотеки, електронни книжарници, аналитичните бази данни на Столична библиотека, сводни аналитични бази данни;
  • Разпространява библиотечно-библиографски знания.

 

Разполага с обособена читалня Текуща периодика, в която се предлагат за ползване ежедневни и седмични периодични издания от текущата година.

 

 

име

длъжност

телефон

     

Галина Малинова

Библиотекар

8015 942

Вергиния Тенева Библиотекар 8015 942

Радослава Миларова

Библиотекар

8015 942

Божанка Николова

Библиотекар

8015 942

Лиляна Стоичкова

Библиотекар

8015 942

Мария Харизанова

Библиотекар

8015 942

Светла Стоянова Библиотекар

8015 942

Нели Буневска Библиотекар 8015 942

 

 

V етаж – Книгохранение

Съхранява и опазва библиотечни документи в основното книгохранилище и ги предоставя за ползване на място в системата на обслужващите звена в Централната библиотека.

 

 

име

длъжност

телефон

Павлета Мръвкова Библиотекар 8015 927
Иванка Даскалова Библиотекар 8015 927

Здравка Дюлгерова

Библиотекар

8015 927

Боян Димитров

Библиотекар

8015 927