Правилник за Междубиблиотечно заемане

ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник определя правилата в ОКИ „Столична библиотека“ за междубиблиотечно заемане осъществявано с други библиотеки в страната.
Чл. 2. Междубиблиотечното книгозаемане (МЗ) е специализирана библиотечна услуга, която е съобразенa с действащи нормативни документи и разпоредби: Закон за обществените библиотеки; Закон за авторското право; Закон за задълженията и договорите; Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане (ББИА) и Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане на библиотеките учредителки и асоциирани членове на фондация НАБИС, към които библиотеката е присъединена.

Чл. 3. МЗ включва предоставяне на книги или статии от други библиотеки в страната, електронна доставка на документи – изпращане по електронна поща на статии от списания, вестници, сборници или глави от книги от колекциите на Столична библиотека.

Чл. 4. В Столична библиотека, МЗ е организирано като част от библиотечното обслужване, с цел удовлетворяване необходимостта на потребителите да ползват библиотечни документи, които не са притежание на библиотеката. Чрез МЗ се получават за временно ползване само библиотечни документи, които липсват във фондовете на Столична библиотека.
Чл. 5. МЗ предоставя библиотечни документи от фонда на Столична библиотеката за временно ползване на библиотеки в страната.
Чл. 6. Чрез МЗ се обслужват библиотеки в други населени места, при условие че търсените библиотечни документи липсват във фондовете им.


ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 7. Изпълняването на поръчки по МЗ се извършва само за регистрирани потребители на библиотеката.
Чл. 8. Потребителите могат да подават заявки за МЗ на място в библиотеката, или по електронен път.
Чл. 9. Потребителят има право да изисква документи от различен вид, жанр и формат.
Чл. 10. Чрез МЗ могат да се изпращат и библиотечни документи, които са в единствен екземпляр (по преценка на отговарящия за МЗ библиотекар).
Чл.11. При МЗ библиотечните документи се предоставят по два начина: в оригинал или във вид на копие (хартиено или електронно) като се спазва Закона за авторското право и сродните му права – чл. 24 (1), Т. 9., 11.
Чл. 12. По МЗ от Столична библиотека не могат да се получават:
специални издания; периодични издания; редки и ценни издания (отделни статии/части могат да се предлагат като електронно копие); справочници (отделни статии/части могат да се предлагат като електронно копие); нотни издания се предоставят само във вид на копие; временно недостъпни документи (подвързия, реставрация, заети от друг потребител).
Чл. 13. Не се налагат ограничения за броя заявки за МЗ, подадени от един потребител.
Чл. 14. Срокове за доставяне на документи:

· оригинален документ – до 3 работни дни

· ксерокопие – до 3 работни дни

· електронно копие – до 24 часа(ако е налично)

· електронно копие – до 3 работни дни (в зависимост от вида на поръчката)

Чл. 15. Когато търсеният от потребителя документ не е наличен в библиотеката, той се издирва в достъпните електронни каталози на български библиотеки и уведомяват потребителя в коя библиотека може да намери документа.

Чл. 16. При невъзможност за онлайн установяване на местопложението на търсения документ библиотеката изпраща отказ.
Чл. 17. Пратките с поръчаните по МЗ документи се изпращат по куриерска фирма – за сметка на искащата библиотека.

Чл. 18. Поръчките за междубиблиотечно заемане се правят на печатна/електронна форма на заявка, вкл. чрез НАБИС или по e-mail.
Чл. 19. Срокът за ползване на документите, предоставени на друга библиотека е до 1 месец.
Чл. 20. Удължаването на срока за ползване на документи по МЗ е възможно само при крайно наложителни случаи, при условие, че документът не е потърсен от други потребители.

Чл. 21. Ползването на документи, получени по МЗ става само в Информационния център на библиотеката.

 

ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Чл. 22. Стойността на услугите по МЗ (пощенски разходи в двете посоки и стойността на копията – ксерокс или електронно) се поемат от библиотеката – поръчител/потребител.

Чл. 23. Услугата МЗ е регламентирана в Закона за обществените библиотеки като „специализирана библиотечна услуга“ и е „възмездна“. Ценоразписът на услугите извършвани в Столична библиотека е утвърден с решение на Столичния общински съвет.
Чл. 24. Столична библиотека носи материална отговорност за заетия оригинален документ от момента, в който той напусне доставящата библиотека до момента на връщане.

Чл. 25. Столична библиотека следи за правилното използване и недопускане на вреди върху заетия библиотечен документ, а при установени такива поправя вредите, причинени на заетите оригинални документи по време на използването им.
Чл. 26. При неспазване на срока на връщане, повреда или невръщане на получения документ, изпълнява санкциите, наложени от доставящата библиотека. Размерът им се определя според правилника на доставящата библиотека.

 

 

Настоящият правилник влиза в сила от 01.01.2014 г.