Кариери

Длъжност: Началник сектор Изкуство

 

Задължения:

 • Осъществява общото управление, координация и контрол на дейността.
 • Участва в разработването на стратегии и прилага конкретни действия по управление на пряко подчинените си сътрудници.
 • Създава условия и гарантира за изпълнението на длъжностните изисквания на подчинените си сътрудници и прави предложения за промени в параметрите им, както и участва в процедурите за атестирането им. Използва по своя преценка различни форми на стимулиране, организира продължаващото обучение и квалификация на специалистите в сектора.
 • Участва в съвети, комисии и работни групи, свързани с основните функции на звеното в библиотеката.
 • Изготвя годишни планове и отчети за дейността на сектор „Изкуство“. Изработва технологична документация за сектора.
 • Популяризира дейността на сектора, организира събития съвместно с външни институции, съгласувайки ги с цялостната културна програма на библиотеката.
 • Координира работа на сектора с другите отдели при изпълнението на съвместни проекти.
 • Информира служителите за решенията на ръководството, приема техните предложения за работа и ги предава на съответните отдели или съвети.
 • Организира обслужването на читателите в съответствие с Правилника за обслужване на читателите в Столична библиотека.
 • Организира електронното регистриране на заети библиотечни документи.
 • Организира подреждането и съхранението на библиотечния фонд в сектор „Изкуство“.
 • Участва във вторичния подбор на библиотечни документи;
 • Отговаря за състоянието на всички каталози и картотеки в сектора, обработката и каталогизацията на нотните издания и звукозаписи.
 • Организира и контролира технологичните процеси и операции, свързани с изграждането на автоматизирани информационни бази данни със справочно-библиографската и информационна дейност на сектора. Отговаря за архива на писмените библиографски справки на сектора.
 • Извършва устни справки, използвайки справочния апарат на библиотеката.
 • При необходимост дава на читателите основни библиотечни познания.
 • Контролира пресигнирането, баркодирането и ретроконверсирането на библиотечни документи съгласно с „Инструкция за ретроконверсиране на издадените в България книги“.
 • Обобщава информацията за читателските интереси и я предоставя на направление „Библиотечни колекции“.
 • Приема ново получената литература от направление „Библиотечни колекции“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образователно ниво – висше;
 • Минимална образователна степен – бакалавър;

Професионален опит – 2 години;

 • опит на сходна позиция е предимство;
 • Добра компютърна грамотност – MC Office, Интернет;

Вид правоотношение и срок на договора:

 • трудов договор със срок на изпитване.

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж;
 • препоръка от предишен работодателжелателно.

 

Срок на обявата: до 30.09.2019г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: Човешки ресурси – тел.: 8015 960

hr_sb@abv.bg

 

 

 

Длъжност: Библиотекар 

 

Задължения:

 • Длъжността Библиотекар извършва библиотечно и справочно-информационно обслужване на различни категории читатели;
 • Предоставя за ползване на място или за заемане за дома на библиотечни документи от фондовете на направлението;
 • Организира, подрежда и опазва подръчните и справочни фондове на свободен достъп.


Изисквания:

 • Висше библиотечно образование – бакалавър или магистър;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа в екип, умение за общуване,емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, честност.

 

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж;

 

Срок до 30.09.2019 г.

 

 

 

Длъжност: Библиотекар сектор Изкуство

 

Задължения:

 • Длъжността Библиотекар извършва библиотечно и справочно-информационно обслужване на различни категории читатели;
 • Предоставя за ползване на място или за заемане за дома на библиотечни документи от фондовете на направлението;
 • Организира, подрежда и опазва подръчните и справочни фондове на свободен достъп.


Изисквания:

 • Висше библиотечно образование – бакалавър или магистър;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа в екип, умение за общуване,емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, честност.

 

Необходими документи:

 • заявление за участие;
 • актуална автобиография;
 • документ, удостоверяващ придобитата образователна степен и квалификация;
 • документ, удостоверяващ придобития професионален стаж;

 

Срок до 30.09.2019 г.

 

 

 

Длъжност: Ръководител на направление „Библиотечни колекции“

 

Задължения:

 • Осъществява общото управление, координация и контрол на дейностите в направлението;
 • Създава условия и гарантира изпълнението на длъжностните изисквания към подчинените си сътрудници и прави предложения за промени в параметрите им, както и участва в процедурите за атестирането им. Използва по своя преценка различни форми на стимулиране, организира продължаващото образование и квалификация на специалистите в направлението;
 • Осъществява подбора на библиотечни документи за обогатяване на библиотечните колекции в координация с обслужващите звена и специализираните отдели в библиотеката;
 • Участва в Дирекционния съвет, други съвети, комисии и работни групи, свързани с основните функции на направлението в библиотеката;
 • Изработва и актуализира „Характеристика на фондовете“ с ръководителите на направления и началник-секторите;
 • Обобщава читателските търсения и със Съвета по комплектуване изработва стратегията за развитие на библиотечните колекции;
 • Организира и координира разкриването и представянето на фондовете на библиотеката чрез електронния каталог;
 • Изготвя годишни планове и отчети за дейността на направление „Библиотечни колекции“ и отговаря за документацията на направлението;
 • Участва в изработването на правилници, инструкции и други видове документи, касаещи дейността на библиотеката;
 • Информира служителите за решенията на ръководството. Приема техните предложения и ги предава на съвети и на ръководството;
 • Участва във вторичния подбор на библиотечни документи;
 • Следи, контролира и координира дейността на сътрудниците от направлението за спазване на всички нормативни актове, инструкции, правила и др.;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;
 • Изпълнява всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ;
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на организацията;
 • При необходимост е на разположение и в извънработно време;
 • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на институцията – инструкциите за безопасна работа и добро обслужване;
 • Повишава професионалната си квалификация.

 

Профил на длъжността:

Вид и равнище на образованието:

Висше библиотечно образование, висше образование с библиотечна квалификация.

Професионален опит:

2 (две) години.

Специални умения:

Техническа компетентност и изпълнение.

Владеене на чужди езици: английски и други западни езици.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 6.03.2019 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

 

Длъжност: „Електротехник“

 

Задължения:

 • Осигурява своевременно и качествено изпълнение на ремонта на електрооборудването, електрическите инсталации и вентилационните уредби в съответствие с графиците за ремонтни работи;
 • Осигурява пожаробезопасното, електробезопасното, паробезопасното и газобезопасното състояние на оборудването и инсталациите;
 • Участва при внедряване на по-свършени методи за експлоатация на оборудването с цел икономия на електроенергия, пара, въздух и газ;
 • Осигурява ремонтните работи с материали, запасни части и инструменти;
 • Осъществява административно-техническо ръководство на ремонтите и участва при приемането на оборудването след ремонт и монтаж;
 • Анализира авариите и предлага мероприятия за ликвидирането им;
 • Осъществява обучение и проверка на знанията на персонала, които обслужва електрооборудването, обезпечава наличието на инструкции и предупредителни знаци по охрана на труда на работните места;
 • Носи утвърденото униформено облекло и фирмени отличителни знаци;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител;
 • Следи и спазва всички нормативни актове, инструкции, правила и др., свързани с дейността;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана;
 • Изпълнява всички задължения при изпълнение на възложената работа съгласно чл. 126 от КТ;
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на организацията;
 • При необходимост е на разположение и в извънработно време;
 • Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на институцията – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване;
 • Повишава професионалната си квалификация.

 

Профил на длъжността:

 

 • Вид и равнище на образованието: висше или средно-специално – „Електротехника“.

 

 • Професионален опит: професионален опит не по-малко от една година.

 

 • Специални умения: да познава Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност, Правилника за безопасност и здраве при работа с електрическите уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Правилника за вътрешния трудов ред, Правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 6.03.2019 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

 

Длъжност: „Системен администратор“

 

Изисквания:

 • Образователна степен магистър или по-висока в областта на информационните технологии или близка до нея, с добре застъпена подготовка по информационни технологии;
 • Опит в инсталацията и поддръжката на клиентски операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 • Опит в администриране и изграждане на системи, базирани на Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016;
 • Опит и/или основни познания за MS Access с възможност за задълбочаване и развитие;
 • Основни познания за ползване на MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Опит в ползване на средства за отдалечен достъп – Remote Desktop Connection, Team Viewer и др.;
 • Познания в областта на мрежовите комуникации: LAN, TCP/IP, виртуални мрежови сегменти (VLAN);
 • Комуникативни умения;
 • Възможност за работа на пълен работен ден.

 

За предимство ще се смята:

 

 • Опит и/или основни познания за Microsoft SQL Server;
 • Опит и/или основни познания в областта на виртуализацията и по-специално Vmware;
 • Опит в изграждането и поддръжката на информационни системи и бази данни;
 • Владеене на английски език на основно или по-високо ниво.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 14.02.2019 г.

 

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69