Кариери

Конкурс за длъжност: Библиотекар в сектор „Детска литература“

 

Изисквания:

•        Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;

•        Умения за работа в екип;

•        Диалогичност и комуникативност при работа с възрастовите категории потребители – деца и ученици;

•        За предимство ще се смята стаж в библиотека и допълнителна квалификация в областта на педагогическите  науки.

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека,пл. „Славейков“4.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

За информация: тел. 02 986 21 69

Срок за подаване на документи до 31. 08. 2021 г.