Кариери

Длъжност: IT специалист

 

Изисквания:

 • Образователна степен магистър или по-висока в областта на информационните технологии или близка до нея, с добре застъпена подготовка по информационни технологии;
 • Опит в инсталацията и поддръжката на клиентски операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 • Опит в администриране и изграждане на системи, базирани на Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016;
 • Опит и/или основни познания за MS Access с възможност за задълбочаване и развитие;
 • Основни познания за ползване на MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Опит в ползване на средства за отдалечен достъп – Remote Desktop Connection, Team Viewer и др.;
 • Познания в областта на мрежовите комуникации: LAN, TCP/IP, виртуални мрежови сегменти (VLAN);
 • Комуникативни умения;
 • Възможност за работа на пълен работен ден.

За предимство ще се смята:

 • Опит и/или основни познания за Microsoft SQL Server;
 • Опит и/или основни познания в областта на виртуализацията и по-специално VMware;
 • Опит в изграждането и поддръжката на информационни системи и бази данни;
 • Владеене на английски език на основно или по-високо ниво.

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: hr_sb@abv.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

Срок на обявата: до 25.09.2018 г.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

Длъжност: Библиотекар

 

Изисквания:

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.
 • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер.
 • Умения за работа в екип.
 • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители.
 • За предимство ще се смята владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.

 

 

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: hr_sb@abv.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

 

Срок на обявата: до 23.07.2018 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел.: 02 986 21 69