Кариери

 

Длъжност: Библиотекар в Направление "Обслужване на читатели" - Сектор "Краезнание и книжовно наследство"

 

 

Изисквания:

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки.
  • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер.
  • Умения за работа в екип.
  • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители.
  • За предимство ще се счита владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.

 

 

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: hr_sb@abv.bg или на адреса на ОКИ Столичнна библиотека пл. Славейков 4.

 

 

Срок на обявата: до 28.02.2017 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел.: 02 986 21 69