Кариери
Длъжност: Библиотекар
 
Изисквания:
 
  • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;
  • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
  • Умения за работа в екип;
  • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители;
  • За предимство ще се смята владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.
 
Необходими документи:
 
Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.
 
Срок на обявата: до 21.12.2018 г.
 
Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.
 
За информация: тел. 02 986 21 69